Rondom Dragstra

Zoals in het vorige log geschreven viel het tegen om de Dragstra familie genealogisch op een rijtje te zetten en volledig is me dat ook niet gelukt, er blijven enkele onduidelijkheden. Alleen al die achternaam. In diverse aktes worden ze vermeld met de achternamen Dragster, Dragstra, Drachstra, Drakstra, Dagstra en zelfs nog als Daster.

Het was ook moeilijk om een stamvader en –moeder te vinden. Uiteindelijk was het de memorie van successie van Baukje Haijes die op 4 april 1827 in Haulerwijk overleed die wat meer duidelijkheid verschafte. Baukje werd 92 jaar oud en er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Ze was de moeder van Karste, Jan, Elisabeth, Trijntje, Pieter en Atsje Jans Dragster. Baukje werd later in de overlijdensaktes van haar kinderen vermeld als Baukje Jans Dragster, Baukje Jans en Baukje Haijes. Als vader werd vermeld Jan Pieters Dragstra en Jan Pieters en bij zoon Jan werd een compleet ander echtpaar als ouders opgevoerd, namelijk Jan Jans en Janke Jacobs, een echtpaar dat overigens wel heeft geleefd. De diakenen van Donkerbroek en Haule ontvingen op 10 december 1796 een bedrag van zes stuivers wegens gebruik van het lijklaken op de begrafenis van Jan Pieters Dragster, daarmee lijkt zijn naam wel vast te staan.

Alles samengevat ben ik tot de conclusie gekomen dat de stamvader en –moeder van dit geslacht. Jan Pieters Dragster en Baukje Haijes moeten zijn geweest. Van hun is geen trouwdatum bekend. Hun kinderen moeten in Haulerwijk zijn geboren, maar er is geen enkele doopdatum terug te vinden. Wel deed zoon Karst op 1 februari 1816 belijdenis in de Nederlands Hervormde kerk in Donkerbroek. Zoon Jan deed belijdenis in de Hervormde kerk op 18 maart 1814, ook in Donkerbroek.

Dat de kinderen niet gedoopt werden had een andere reden. Bij het huwelijk van dochter Trijntje werd vermeld in de huwelijksbijlagen dat ze niet gedoopt was omdat haar ouders doopsgezind waren  en bij het overlijden een andere zoon werd aangegeven dat de doopsgezinde armvoogden van de stad Groningen de lijkbezorging voor hun rekening namen.

Als ik de kinderen op een rijtje zet dan waren dat gelet op de memorie zeker Karst, Jan, Elisabeth, Trijntje, Pieter en Atsje. Toch moeten er nog twee andere kinderen zijn geweest, namelijk Haije en Fokke. Haie verongelukte met zijn schip “De Goede Hoop” in 1824 op de Zuiderzee (zie het vorige log) en Fokke was al in 1809 in de stad Groningen overleden. Zoals wel vaker werden in memories van successie, als er toch niets te verdelen was, alleen de nog levende kinderen vermeld. Zo ook bij moeder Baukje Haijes.

Voor wat betreft zoon Haije kom ik daarop omdat de achternaam Dragstra bij de naamsaanneming in 1811/ 1812 slechts één keer voor komt (bij Haije zelf) en de achternaam Dragster twee keer, Jan en Karst, beiden in Haulerwijk. Verder werd twee keer de achternaam Dragtstra aangenomen, door Theunis Jochums in Lippenhuizen en Marten Tjeerds in Noordwolde, maar uit de namen van hun kinderen blijkt dat ze geen familie kunnen zijn. De namen van de kinderen van Haije Jans Dragstra komen wel vaker voor binnen de familie, bijvoorbeeld Baukje, Elisabeth en Trijntje.

Fokke werd bij zijn huwelijk in Scharmer met de achternaam Dragster vermeld, hij was afkomstig uit Haulerwijk en heeft daar ook een aantal jaren gewoond voordat hij naar de stad Groningen verhuisde. Hij ondertrouwde ook in Haule. De kinderen van Fokke kregen een afwijkende achternaam, geen Dragstra of Dragster, maar Fokkens, naar goede Groninger gewoonte.

Daarmee denk ik dat ik het gezin van Jan Pieters en Baukje Haijes compleet heb, in totaal waren er acht kinderen. De familie is uitgewerkt in bijgevoegd bestand.

Bij enkelen wil ik hier nog een aanvulling geven:

A. Dochter Elisabeth:
In de vrijwillige rechtspraak van het Hof van Friesland is op 20 februari 1802 een sententie opgenomen, waarbij Lysbeth Jans te Haulerwijk, laatst weduwe van Sake Simens als moeder en voorstander over haar drie kinderen, zijnde Aaltje, 14 jaar oud, Gjalt, 12 jaar oud en Baukje Wiebes, 9 jaar oud, toestemming verzoekt tot de verkoop van 1/7 part huis in Haulerwijk en drie pondemaat weiland. De grootvader van de kinderen, zijnde Gjalt Liekles, was in februari 1801 overleden.

B. Zoon Haije:
Op 20 augustus 1812 verkocht Haije Dragstra een schip aan Eeltje en Bindert Spoelstra, scheepstimmerlieden op de Herenwal in Heerenveen. Op 8 april 1813 werd er een verklaring opgesteld inzake de verkoop van het schip “De Haan” door Haije als verzoeker en Hendrik Eises de Haan, schipper te Nijehaske. Op 11 november 1814 werd een bijlbrief geregistreerd ten bedrage van 465 gulden voor Haije, wonend in zijn schip, aan dezelfde Eeltje en Bindert Spoelstra. Het staat er niet bij, maar dit is misschien de opdracht voor de bouw van de tjalk “De Goede Hoop”.

De vrouw van Haije, Grietje Hendriks was bij het huwelijk afkomstig uit Dokkum. Ik heb geprobeerd haar daar te vinden wat niet is gelukt. Maar, gelet op de namen van de kinderen van Haije en Grietje, kan ze misschien een dochter zijn geweest van het echtpaar Hendrik Reinders en Jeltje Jans uit Heerenveen. Toen Jeltje Jans in 1818 in Nijehaske overleed, 93 jaar oud, werd ook een memorie van successie opgesteld en daarin wordt een dochter Grietje Hendriks als erfgenaam opgevoerd. Het is beslist niet zeker dat deze Grietje de vrouw van is Haije Dragstra, maar doordat Haije veel zaken deed in Heerenveen / Nijehaske komt deze afstamming wel in beeld. Nu ben ik me bewust dat als je een afstamming, ook al is dat slechts een hypothese, op internet zet, die afstamming al gauw als zijnde zeker wordt overgenomen. Dat is dan de eigen verantwoordelijkheid van de kopieerder, het kan heel goed anders zijn.

C. Kleinzoon Jan, zoon van Haije:
Deze Jan deed samen met zijn broer Hendrik aangifte van het verdrinken van zijn vader en broer en zusters (zie vorige blog). Hij was schipper op de tjalk “De Drie Gebroeders”. In 1822 sloot Jan een huurcontract af betreffende de huur van een tjalkschip voor de tijd van zeven jaar. Verhuurder was Theunis Liekles van der Werf in Gorredijk. Jan Dragstra woonde in Bakkeveen en was volgens de akte getrouwd met Roelofje Wabes. In alle andere aktes wordt zijn vrouw echter steevast vermeld als Roelofje Jans van de Woude, geboren in Noordwolde. Opvallend is dat in het doopboek van Noordwolde (Weststellingwerf) in 1793 een Roelofje Wabes wordt vermeld, zijnde “in onegt” geboren uit Aaltje Roelofs. Het geboortejaar komt goed overeen met het berekende uit de overlijdensakte. Misschien is Roelofje Jans van der Woude dezelfde als de Roelofje Wabes die in 1793 in Noordwolde werd gedoopt.

D. Kleindochter Jeltje, dochter van Haije:
Ze was getrouwd met Jan Brinksma, die ook wordt vermeld met de achternaam Brinksman. In 1821 kocht Jan, wonend in Gorredijk, een tjalk voor 700 gulden van Johannes van Boon, wonend aan de Herenwal in Heerenveen. In 1844 had Jan zijn domicilie in Rotterdam, hij was wonend aan boord van het schip “Recht door Zee”.

E. Zoon Fokke:
Uit een akte van bekendheid van zijn zoon Jan Fokkens blijkt dat Fokke en Fennegien zo omstreeks april 1798 verhuisden van Haulerwijk naar de stad Groningen. Dat was op het moment dat Jan werd geboren, de ene ouder verhuisde vlak voor de geboorte en de andere enige tijd na de geboorte. Fokke en  Fennegien gingen wonen in de Brede gang bij het Schuitendiep in de stad. Zoon Jan werd als enige (overlevende) zoon vrijgesteld van militaire dienst. Opvallend is ook dat in de aangifte van overlijden van Fokke werd vermeld dat hij zijn vrouw en een onmondig zoontje naliet, terwijl in het register van aangegeven lijken werd vermeld dat hij drie kinderen naliet.

Fokke Dragster overleden

Fokke Dragster overleden

F. Dochter Atsje:
Ze trouwde met de schipper Jan van Wijk, later Van der Wijk. Atsje overleed in Leeuwarden als Attje Jelles. Het is me een raadsel waar dat patroniem vandaan komt.

G. Zoon Pieter:
In de memorie van moeder Baukje Haijes wordt hij opgevoerd als arbeider in Leeuwarden. Er is echter helemaal niets van hem terug te vinden. Ik vraag me af of hier niet een vergissing is gemaakt.

De familie Dragstra heeft voor een deel Friesland verlaten. Ze vestigden zich in Amsterdam, Rotterdam en ook voor een deel in Zaandam. Verder zijn er velen in Drenthe terecht gekomen. Het is een uitgebreide familie geworden, maar sommigen zijn ook nergens terug te vinden. Dat zal verband houden met het hoofdberoep, schipper. Zoals geschreven, alleen de kinderen zoon Fokke droegen een andere achternaam. De familienaam Fokkens uit dit geslacht is uitgestorven. Via de vrouwelijke lijn leven er nog nakomelingen in de stad Groningen met de achternamen Roemers en Madiol.

De hamvraag is of er nog voorouders van het doopsgezinde echtpaar Jan Pieters Dragster en Baukje Haijes te vinden zijn. Daarover kan ik kort zijn, ik heb ze niet gevonden ondanks verwoede pogingen. Wie meer weet mag wat mij betreft graag reageren.

Voor een fragmentgenealogie klik hier.

fragment gekoppelde publikatie

fragment gekoppelde publikatie

Advertenties

, , , , , , ,

%d bloggers liken dit: