Een ramp in de Dragstra familie

Op 29 maart 1812 verscheen Haije Jans uit Bakkeveen voor de heren van de maire (=gemeente) Ureterp. Hij moest een familienaam opgeven. Haije Jans liet Dragstra registreren als familienaam voor zich en zijn kinderen. Dat waren Hendrik (21 jaar), Jan (19 jaar), Reinder (7 jaar), Baukje (21 jaar), Jeltje (16 jaar), Korneliske (11 jaar), Lijsbert (5 jaar) en Trijntje (2 jaar) allen wonende in Bakkeveen. Haije zette een keurige handtekening, nu ook met zijn achternaam.

naamsaanneming Dragstra

naamsaanneming Dragstra

Haije trouwde op 15 juni 1788 in Donkerbroek met Grietje Hendriks, die toen uit Dokkum afkomstig was. Haije zelf was bij het huwelijk afkomstig uit Haulerwijk. Geen van de kinderen van Haije en Grietje werden gedoopt. Grietje Hendriks is in elk geval voor het jaar 1824 overleden, waarschijnlijk al veel eerder. Haije was schipper op de tjalk “De Goede Hoop” en hij trok verder met zijn kinderen de wijde wereld in. Haije Dragstra bleek een dapper mens te zijn. In 1819 verrichtte hij een heldendaad. In de Nederlandsche Staatscourant van 24 september 1819 stond daarover een artikel:

“Nijkerk op de Veluwe, den 12 september (1819)
Heden had alhier eene zeer statige en aandoenlijke plegtigheid plaats. Haye Jans Dragstra, schipper te Bakkeveen, in Vriesland, vader van acht kinderen, op den 26sten augustus 1818, een achtjarig kind in dezer stads vrij diepe vaart ziende vallen, sprong, zonder zich te beraden, in dezelve, haalde het reeds gezonken kind op, redde hetzelve met gevaar zijns levens, alzoo hij niet zwemmen kon, en bragt de lieveling in de armen zijner verblijde ouders terug. Het alhier gevestigde departement der maatschappij Tot Nut van’t Algemeen, gaf van deze edelmoedige daad aan het hoofdbestuur kennis, hetwelk den gemelden Dragstra de gewone eereblijken, bestaande in eene zilveren medaille en vereerend getuigschrift, toewees”.

De ereblijken werd uitgereikt in de Hervormde kerk door burgemeester mr. E.C. Ardesch. Er werden lofuitingen uitgesproken en daarna verliet ieder onder “een streelend orgelmuzijk” door de verdienstelijke organist, de heer Hempenius, uitgevoerd voldaan de kerk.

In eerste instantie was verder nauwelijks iets van het gezin terug te vinden. Totdat op 21 mei 1826 de broers Hendrik en Jan Dragstra, beiden schipper, wonende te Ureterp, verschenen voor de schout van Kuinre, “thans zich alhier bevindende met hun vaartuig”. Ze deden aangifte van overlijden omdat in Kuinre met een vissersschuit was aangekomen het lichaam van een verdronken manspersoon. De broers hadden de overledene herkend als hun broer Reinder Haijes Dragstra, oud 19 jaar, geboren te Leeuwarden en jongstleden februari met het vaartuig van hun wijlen vader Haije Jans Dragstra tussen Enkhuizen en Stavoren verongelukt.

Dat ongeluk was reden om nog eens dieper te zoeken. Toen bleek dat in het overlijdensregister van Enkhuizen op 12 februari 1824 direct na elkaar een aantal overlijdensaktes was opgetekend. De eerste was van Haije Jans Drachstra, 58 jaar oud, schipper, geboren te Houwelaarwijk (=Haulerwijk), weduwnaar van Grietje Hendriks gewoond hebbende te Ureterp,

“tegelijk met desselfs vier kinderen genaamd Cornelia (=Korneliske), Reinder, Elisabeth (=Lijsbert) en Trijntje Drachstra in de Zuiderzee voor deze stad door het omslaan en verongelukken van het tjalkschip “De Goede Hoop”, waarop zij zich allen bevonden”.

Het schip was omgeslagen op 11 februari omstreeks 10:00 uur in de morgen. Direct daarna volgen de overlijdensaktes van Cornelia, oud 21 jaar, geboren te Houwelaarwijk, Reinder, 20 jaar, geboren te Leeuwarden, Elizabeth, 18 jaar, geboren te Leeuwarden en Trijntje, oud 15 jaar, geboren te Ureterp. De aangiftes werden gedaan door de broers Jan, oud 29 jaar en Hendrik Drachstra, oud 31 jaar, beiden wonende te Ureterp, zoons van Haije en broers van de andere overledenen. In Enkhuizen werden allen vermeld met de achternaam Drachstra.

Het moet een moeilijke taak voor de broers zijn geweest. Zelf voeren ze niet mee, ze hadden een eigen tjalk, “De Drie Gebroeders” genaamd. Helaas waren er na het verdrinken van Reinder nog maar twee broers over. De beide andere kinderen van Haije, namelijk Baukje en Jeltje waren niet aan boord. Jeltje had intussen haar eigen gezin, ze was getrouwd met de schipper Jan Johannes Brinksma. Baukje was in 1820 ongehuwd overleden aan boord van het schip van haar vader, op dat moment liggende in Uitwellingerga.

In een volgende aflevering zal ik dieper ingaan op de Dragstra familie, voor zover ze konden worden opgespoord. Dat is al moeilijk genoeg, als schippers waren sommigen voortdurend onderweg.

Advertenties

, , , , , , , , , ,

%d bloggers liken dit: