Vroege landverhuizers Opsterland

Bij Tresoar in Leeuwarden bevinden zich kopieën van staten, waarin voor de periode 1845 – 1880 wordt aangegeven welke personen geëmigreerd zijn en waarom.

Hieronder volgt een uittreksel van die personen, die in bovengenoemde periode vanuit de gemeente Opsterland zijn geëmigreerd.

1847:

Folkert Rienks Tolsma, arbeider zaakwaarnemer, 44 jaar, Gereformeerd, behoeftig, aangeslagen in de laagste klasse van de hoofdelijke omslag, 1 vrouw, 9 kinderen.

Reden van vertrek: Deze was niet in staat in zijne behoeften en dat van zijn huisgezin te voorzien, doch hoopt zonder veel werk te doen de kost te winnen.

Vertrokken naar: Noord-Amerika, New York.

Bijzonderheden: Van dit huisgezin een zoon van 23 jaar en een dochter van 18 jaar niet mee vertrokken.

Aanvulling: Zoon Siebren werd de stichter van Tolsmaville, Cockburn Island, Ontario, Canada.

1860:

Leonard Wilhelm Gijsberth de Roo, doctor in de letteren, 27 jaar Ned. Hervormd, welgesteld.

Reden van vertrek: Om als praeceptor werkzaam te zijn bij het Gymnasium Willem III

Vertrokken naar: Nederlands Oost Indië, Java, Batavia.

1866:

Grietje Folkerts Tolsma, arbeidster 37 jaar, Nederduits Hervormd, minbegoed, niet aangeslagen in de hoofdelijke omslag, 3 kinderen.

Reden van vertrek: Om zich bij hare familie te voegen, zie 1847.

Vertrokken naar: New York, dog verder onbekend.

Bijzonderheden: Ten einde bij hare familie die in 1847 naar Amerika is vertrokken hulp te verkrij­gen, waarvoor zij reeds de nodige verzekering had verkregen, uit hoofde hare echtgenoot, met wie zij destijds alhier was achtergebleven, het vorige jaar is overleden.

Aanvulling: Grietje trouwde met Johannes Durks van den Brug

1867:

Anne Abels Postma, arbeider, 31 jaar, Christelijk Afgescheiden, minbegoed.

Jan Abels Postma, arbeider, 28 jaar, Christelijk Afgescheiden, minbegoed.

Reden van vertrek: Om aldaar werk te zoeken.

Vertrokken naar: Noord-Amerika New York.

1869:

Foekje Hendriks Kuipers, zonder beroep, 26 jaar, Christelijk Afgescheiden, minbegoed, aangeslagen in de laagste klasse van de hoofdelijke omslag, 3 kinderen.

Reden van vertrek: Om zich te begeven naar haar man, die mede in den loop van 1869 vertrokken is.

Vertrokken naar: Noord-Amerika, Philadelphia.

Bijzonderheden: Vrouw en kinderen van Jelle Sjoerds Veltman, hierna onder de vertrokkenen uit de gemeente Smallingerland vermeld.

Uit Smallingerland:

Jelle Sjoerds Veltman, grofsmid, 27 jaar, Christelijk Afgescheiden, minbegoed, niet aangeslagen in de hoofdelijke omslag.

Reden: Om een beter bestaan te zoeken.

Vertrokken naar: Noord-Amerika, Philadelphia.

Bijzonderheden: Deze persoon heeft zijn huisgezin voorlopig bij de ouders zijner vrouw in de Gemeente Opsterland achtergelaten, ze zijn hem echter spoedig gevolgd.

1872:

Roel Atzes Numan, kuiper, 38 jaar, Nederlands Hervormd, welgesteld, aangeslagen in de hoofdelijke omslag van Lippenhuizen, 1 dienstbode.

Reden van vertrek: Om aldaar werk te zoeken.

Vertrokken naar: Noord-Amerika, Chicago.

Bijzonderheden: Is vertrokken met achterlating van zijne vrouw.

Aanvulling: Roel is in 1857 getrouwd met Jacobje Pieters Nijenhuis. Jacobje overleed op 28 juni 1911 in Benedenknijpe als weduwe.

1875:

Jan Harmens de Vries, landbouwer, 34 jaar, Nederlands Hervormd, welgesteld, aangeslagen in de hoofdelijke omslag, 1 vrouw, 5 kinderen.

Reden van vertrek: Tot verbetering van bestaan.

Vertrokken naar: Noord-Amerika, Michigan.

Evert Jochums Sijtzema, boerenbedrijf, 39 jaar, Nederlands Hervormd, minbegoed, niet aangeslagen in de hoofdelijke omslag, geen gezin.

Reden van vertrek: Tot verbetering van zijn bestaan.

Vertrokken naar: Noord-Amerika, Michigan.

1880:

Homme Sakes van den Burg, landbouwer, 57 jaar, Nederlands Hervormd, minbegoed, aangesla­gen in de hoofdelijke omslag, 1 vrouw, 6 kinderen.

Reden van vertrek: Om zijne positie te verbeteren.

Vertrokken naar: Verenigde Staten, Michigan.

_____________

Dezelfde staten zijn ook voor andere gemeentes gemaakt, misschien werk ik een aantal daarvan ook nog wel eens uit. Voorlopig heb ik me beperkt tot Opsterland.

Advertenties

, , , ,

  • %d bloggers liken dit: