Stamvader Willem Marcus (2)

Dit is een vervolg op twee eerdere artikelen, klik hier en hier.

Stamvader Willem Marcus trouwde circa 1720 met Baukje Wiebes, waarschijnlijk een dochter van Wiebe Hendriks en Antje Heinzes, zie ook hierna. Willem en Baukje lieten vier kinderen dopen in Ureterp. Het nageslacht van hun oudste zoon Marcus Willems heb ik de vorige keer al gepubliceerd. Het was een uitvoerig nageslacht dat deze Marcus Willems naliet. Bij de andere twee zonen was het nageslacht kleiner.

Eerst de zoon Hendrik Willems, geboren in 1732 in Ureterp. Hieronder zijn gezinsstaat.

Hendrik Willems Willema, schipper, geboren te Ureterp op 31 mei 1732, gedoopt aldaar op 29 juni 1732, overleden aldaar op 27 november 1814, 82 jaar oud, zoon van Willem Marcus en Baukje Wiebes. Hendrik is getrouwd te Ureterp op 31 mei 1767, op 35-jarige leeftijd (1) met Trijntje Sipkes (28 jaar oud), geboren te Ureterp op 30 oktober 1738, gedoopt aldaar op 16 november 1738, overleden voor 1778, hoogstens 40 jaar oud, dochter van Sipke Eetses en Tjitske Jans.

Uit dit huwelijk:

1 Tjitske Hendriks, geboren rond 1768, gedoopt te Ureterp op 16 januari 1771, waarschijnlijk jong overleden maar in elk geval voor 1812, hoogstens 44 jaar oud.

2 Willem Hendriks Willema, vrachtschipper, geboren rond 1770, gedoopt te Ureterp op 16 januari 1771, overleden na 1827, minstens 57 jaar oud. Willem is getrouwd te Ureterp op 10 maart 1814, op ongeveer 44-jarige leeftijd met Loltje Johannes (28 jaar oud), geboren te Ureterp op 10 september 1785, gedoopt aldaar op 16 oktober 1785, verdronken te Hattem op 17 maart 1827, 41 jaar oud, dochter van Johannes Jacobs en Tjerkjen Fokkes de Jong.

Zoals reeds eerder beschreven verloor Willem alles wat hij had in de storm van 1827 op de IJssel bij Hattem.

3 Sipke Hendriks, gedoopt te Ureterp op 22 december 1771, waarschijnlijk jong overleden, in elk geval voor 1812, hoogstens 41 jaar oud.

4 Trijntje Hendriks, geboren te Ureterp op 21 oktober 1775, gedoopt aldaar op 11 februari 1776, waarschijnlijk jong overleden, in ieder geval voor 1812, hoogstens 37 jaar oud.

Hendrik Willems Willema is getrouwd te Ureterp op 1 februari 1778, op 45-jarige leeftijd (2) met Froukje Gaukes (30 jaar oud), geboren te Bakkeveen, gedoopt te Duurswoude op 8 oktober 1747, overleden voor 1815, hoogstens 68 jaar oud, dochter van Gauke Jelles en Ytje Remmelts.

Uit dit huwelijk:

5 Gauke Hendriks, geboren te Ureterp op 30 oktober 1778 (in de schuit), gedoopt te Duurswoude op 13 december 1778, waarschijnlijk jong overleden, in ieder geval voor 1812, hoogstens 34 jaar oud.

6 Baukje Willema, geboren te Ureterp op 20 maart 1782, gedoopt aldaar op 12 januari 1783, overleden te Den Helder op 28 augustus 1859 (in een schip in de binnenhaven), 77 jaar oud. Baukje is getrouwd te Ureterp op 26 januari 1815, op 32-jarige leeftijd met Jan Pieters de Jong (ongeveer 32 jaar oud), schipper, geboren te Ureterp rond 1783, overleden aldaar op 24 juli 1850, ongeveer 67 jaar oud, zoon van Pieter Jans Janzen (de Jong) en Antje Marcus.

De overlijdensaangifte van Baukje in Den Helder werd gedaan door de schipper Ale Siebes Boetje, 37 jaar, wonende Terhorne, schoonzoon en Fokke Itskes de Vries, schippersknecht, 36 jaar, een kennis.

Op 27 januari 1851 verkochten Baukje Hendriks Willema te Ureterp, weduwe van Jan Pieters de Jong en haar beide dochters Antje Jans de Jong te Ureterp en Froukje Jans de Jong getrouwd met Ale Siebes Boetje het tjalkschip De Twee Gebroeders aan Jacobus Goedkoop, schipper te Workum. Jan Pieters de Jong was in 1850 overleden en hij zal ongetwijfeld schipper op deze tjalk zijn geweest.

Nageslacht met de achternaam Willema, afkomstig van Hendrik Willema is er niet meer. Wel waren er twee kleinkinderen met de achternaam De Jong. Antje de Jong overleed ongehuwd in Middelburg In Middelburg overleed ook de andere kleindochter Froukje de Jong. Ze was getrouwd met Ale Siebes Boetje. Hun kinderen bleven in het Zeeuwse wonen.

naamsaanneming Hendrik Willems Willema in 1812

Van de derde zoon van Willem Marcus en Baukje Wiebes, namelijk Wiebe Willems is ook wel het één en andere terug te vinden. Hieronder zijn gezinsstaat.

Wiebe Willems Willema, geboren te Ureterp op 4 december 1735, gedoopt aldaar op 19 februari 1736, overleden aldaar op 31 januari 1814, 78 jaar oud, zoon van Willem Marcus en Baukje Wiebes. Wiebe is getrouwd te Ureterp op 9 september 1759, op 23-jarige leeftijd met (misschien zijn nicht) Antje Bokkes (29 jaar oud), misschien gedoopt te Doezum op 29 mei 1730, overleden te Ureterp rond 22 maart 1802, begraven aldaar, dan 71 jaar oud, misschien dochter van Bake Wiebes en Roelfke Roelfs.

Bake (Bokke) Wiebes was ook een zoon van Wiebe Hendriks en Antje Heinzes. Hij trouwde in 1727 in Noordwijk (Marum) met Roelfke Roelfs met attestatie uit Ureterp. Bake was afkomstig uit Ureterp en Roelfke uit Marum. In Doezum lieten ze vier kinderen dopen: Sibbel (1728), Antje (1730), Klaaske (1735) en Wiebkje (1738). Het is waarschijnlijk deze Wiebkje die in 1768 in Ureterp trouwde met Engbert Siebrens Stoker. Engbert en Wiepkje kregen in 1772 een dochter Roeltje genaamd.

Daarmee is nog niet definitief bewezen dat Antje Bokkes een dochter was van Bake (Bokke) Wiebes, maar het zou wel de naam van zoon Roel Wiebes kunnen verklaren. Het blijft dus een misschien-afstamming. Neef- en nicht-huwelijken waren geen uitzonderingen in die tijd.

Uit dit huwelijk:

1 Bokke Willema, arbeider, geboren te Ureterp in september 1759, gedoopt aldaar op 12 oktober 1759, ongehuwd overleden aldaar (huis nr. 212) op 6 maart 1814, 54 jaar oud.

2 Willem Willema, veenbaas, geboren te Ureterp in oktober 1761, gedoopt aldaar op 5 november 1761, overleden De Wilp op 6 december 1812, 51 jaar oud als Willem Wijbes, zonder achternaam. Willem is waarschijnlijk getrouwd te Ureterp op 10 februari 1793, op 31-jarige leeftijd met Tietje Jorrits, overleden voor 1812.

Volgens de tekst in zijn overlijdensakte was Willem veenbaas, zijnde weduwnaar, nalatende twee broers en een zuster. Hij had dus geen kinderen.

3 Roel Willema, schipper en arbeider, geboren te Ureterp rond 5 december 1764, gedoopt aldaar op 9 januari 1765, overleden aldaar op 12 december 1830, 66 jaar oud. Roel is getrouwd te Ureterp op 19 januari 1806, op 41-jarige leeftijd met Maaike Slotegraaf (ongeveer 21 jaar oud), koopvrouw, afkomstig uit Suameer, geboren rond 1785, overleden te Ureterp op 15 februari 1853 (huis nr. 133), ongeveer 68 jaar oud, dochter van Jelmer Harmens Slotegraaf en Tjitske Jacobs.

Over het gezin van Roel en Maaike hangt een grauwsluier, waarschijnlijk die van diepe armoede. In 1820 werd er in Leeuwarden een dochter wordt geboren. Op dat moment zaten zowel vader Roel als moeder Maaike gevangen. Het kind overleed in 1832, moederziel alleen, 12 jaar oud, in het derde etablissement in Veenhuizen. De oudste zoon van Roel en Maaike overleed in het tuchthuis in Leeuwarden. Een andere dochter trouwde met Lambertus Bondkerken, eerst nog verver en glazenmaker, later kroeghouder en bordeelhouder in Leeuwarden, nog later werkloos. Bondkerken overleed in de kolonie Veenhuizen in het tweede gesticht en woonde toen officieel in de stad Groningen.

Een kleinkind (via een andere dochter) gebruikte de achternaam Wellema en kwam in Hellevoetsluis en Den Haag terecht. Het kind werd wel erkend, maar later staat ze toch weer als buitenechtelijk kind te boek. Misschien wilde ze niets meer te maken hebben met de man die haar erkende. Toen de moeder van dit kleinkind overleed zat deze man in de gevangenis in Hoorn. Later kwam hij nog diverse malen in aanraking met justitie, meestal als opgewonden standje.

Gelukkig, er was ook nog een vijfde kind dat zich wel aan de triestheid ontworstelde. Hij ging wonen in Oosterwolde en werd de stamvader van een gezin dat de achternaam Wilma droeg. Geen Willema meer, maar Wilma.

4 Baukje Willema, gedoopt te Ureterp op 9 augustus 1767, overleden De Wilp op 15 februari 1813, 45 jaar oud. Baukje is getrouwd te Ureterp op 12 maart 1797, op 29-jarige leeftijd met Gosse Nonkes (27 jaar oud), veenbaas, gedoopt te Ureterp op 16 april 1769, overleden De Wilp op 18 februari 1842, 72 jaar oud, zoon van Jan Gosses en Aafke Haijes.

Er zijn veel mensen met de achternaam Nonkes die van Baukje en Gosse afstammen, er is al veel over geschreven, uitwerking is hier niet nodig.

Gosse is later getrouwd te Marum op 12 december 1839, op 70-jarige leeftijd met Hendrikje Dijk (43 jaar oud), geboren te Doezum in het jaar 1796, gedoopt te Grootegast op 9 december 1798, overleden De Wilp op 9 oktober 1876, 80 jaar oud, dochter van Jan Ubels en Hiltje Jans. Gosse en Hendrikje woonden toen al lang samen en bij de huwelijksplechtigheid werden een aantal kinderen erkend.

5 Hendrik Wiebes, geboren te Ureterp op 25 december 1771, gedoopt aldaar op 7 februari 1772, overleden aldaar rond 17 oktober 1777, 5 jaar oud.

doopinschrijving Antje Bakes

Op dit moment zijn er geen afstammelingen meer van Willem Marcus en Baukje Wiebes die de achternaam Willema dragen. Naast Kalkhuis, De Graaf, Van der Vaart, Markus en Markes in de vorige publicatie is er in deze publicatie in de mannelijke lijn alleen nog de achternaam Wilma bij gekomen.

Ook dit verhaal is weer lang genoeg. Toch ben ik nog niet klaar met stamvader Willem Marcus, hij had nog een verrassing voor me in petto. Daarover volgt nog een slotaflevering.

Advertenties

, , , , , ,

  • %d bloggers liken dit: