Kalsbeek, twee keer overleden

In mijn eigen voorgeslacht komt de achternaam Kalsbeek voor, of Calsbeeck, Calsbeek, Calfsbeek, Kalfsbeek of zelfs Kolsbeek, het is maar net wat de betreffende schrijver ervan maakte. Tot die familie, hoewel heel erg in de zijlijn, behoort een zekere Jan Everts (van) Kal(f)sbeek. Op 8 oktober 1780 werd hij als Jan (Everts) gedoopt in Westerbroek als zoon van Evert Derks en Geeltje Jans. Geeltje wordt in andere aktes ook als Geelje, Jilje en Geertje vermeldt.
Jan Everts trouwde op 23 augustus 1813 in Bedum met Anna Derks Meijer en draagt dan de achternaam Van Kalsbeek. In die huwelijksakte en de bijlagen staat dat hij weduwnaar was van Elizabeth Oenes, die was overleden op 25 december 1808 in Harkstede. Met Elizabeth was hij op 26 mei 1806 in Harkstede getrouwd. Uit andere aktes kan worden gereconstrueerd dat zij een dochter was van Oene Ebels en Trijntje Jelles. Jan Everts van Kalsbeek leverde een afschrift van zijn doopinschrijving in Westerbroek in bij het huwelijk met Anna Meijer.

doopinschrijving Jan Everts van Kalsbeek (1813)

doopinschrijving Jan Everts van Kalsbeek (1813)

Anna Derks Meijer was bij het huwelijk weduwe van Arend Berends (Steenbergen),die was overleden op 28 december 1810 in Bedum. Jan Everts van Kalsbeek overleed op 17 maart 1820 in Bedum en Anna hertrouwde in 1823 in Bedum met Eltje Gerlofs Klok. Bij het overlijden in 1820 kwamen Freerk Bonnes, verver van beroep en Harmannus Noorman, dagloner, hun burenplicht vervullen en ze verklaarden dat op 17 maart van dat jaar in huis nr. 245 in Bedum hun buurman de praamschipper Jan Everts van Kalsbeek, veertig jaar oud, was overleden.

overlijden Jan Everts van Kalsbeek (1820)

overlijden Jan Everts van Kalsbeek (1820)

Tot zover lijkt er niets aan de hand. Echter, op 15 maart 1817 trouwde in Wonseradeel (Friesland) een Jan Everts Kalfsbeek met Pietertje Broersma. Ook deze Jan moest zijn geboortedatum bewijzen en overlegde ook een afschrift uit een doopboek. Een afschrift dat verwijst naar precies dezelfde doop op 8 oktober 1780 in Westerbroek van Jan (Everts) de zoon van Evert Derks en Geeltje Jans.

doopinschrijving Jan Everts Kalfsbeek (1817)

doopinschrijving Jan Everts Kalfsbeek (1817)

Bij het huwelijk in 1817 in Wonseradeel moest Jan Everts Kalfsbeek ook het overlijden van zijn ouders aantonen. Op 16 juli 1816 legden Jan Venema, F.J. Menger en Jacob Jans, “hoofden des huisgezins” en ingezetenen van de gemeente Harkstede een verklaring onder aanbod van ede af, waarin ze aangaven zeer goed gekend te hebben Evert Derks en Geeltje Jans, echtelieden, laatst gewoond hebbende in Scharmer, de ouders van de “bij ons seer bekende” en te Vriesland woonachtig zijnde Jan Everts van Kalsbeek. Evert Derks was overleden en begraven te Scharmer in 1805 en Geeltje Jans in 1809.

Op zich zou een huwelijk in 1817 in Wonseradeel nog kunnen, dan moest Jan gescheiden zijn van Anna Derks Meijer. Een dergelijke akte heb ik echter niet kunnen vinden. Het volgen van de “tweede” Jan Everts Kalsbeek leverde op dat hij als arbeider op 30 september 1844 in Wons was overleden.

overlijden Jan Everts Kalfsbeek (1844)

overlijden Jan Everts Kalfsbeek (1844)

__________

De Jan Everts (later (van) Kal(f)sbeek) die op 8 oktober 1780 in Westerbroek werd gedoopt overleed dus, als je de papieren mag geloven zowel in 1820 in Bedum als in 1844 in Wons.
Hier klopt iets niet, je gaat aan jezelf twijfelen. Nog maar eens alle papieren doornemen. De conclusie bleef dezelfde: Jan, gedoopt op 8 oktober 1780 in Westerbroek, de zoon van Evert Derks en Geeltje Jans lijkt twee levens te hebben gehad.

__________

Ik kan ook geen andere gegevens vinden waaruit iets anders blijkt. Een vergissing is snel gemaakt, maar de getuigen rondom de huwelijken zijn stellig in hun verklaringen. De achternaam Kal(f)sbeek is in het begin van de 19e eeuw in het Groningse ook niet erg algemeen. De Jan uit Bedum was praamschipper en de Jan uit Wons was arbeider. Het lijken toch twee verschillende personen te zijn. Wie was de ware Jan Everts Kalsbeek en waarom heeft de andere Jan Everts dezelfde identiteit? Ra ra, hoe kan dit?

De enige die me nog wat hoop gaf om tot een oplossing te komen waren de huwelijksgetuigen van bruidegomszijde in 1813 in Bedum. De eerste was Roelf Menses de Vries, 47 jaar, veenbaas in Harkstede, aangehuwde broer van de bruidegom. Deze Roelof blijkt getrouwd te zijn met Geertje Oenes Vriesema, een zuster van Jan’s eerste vrouw Elizabeth Oenes, wat me ook niet verder bracht. De tweede getuige was Hendrik Egberts Kremer, landbouwer te Harkstede, 50 jaar oud en hij was een “halve neef” van de bruidegom. Een Hendrik Egberts Kremer komt echter niet voor in Harkstede, wel een Hendrik Eppes Kremer, zoon van Eppe Jans en Jantje Hindriks.
Zowel van Eppe Jans en Jantje Hindriks als van de ouders van Jan Everts, zijnde Evert Derks en Geeltje Jans heb ik geen tweede huwelijk kunnen vinden en daarmee ook geen familieverband als “halve neef” kunnen aantonen.

De enige verklaring zou kunnen zijn dat Evert Derks en Geelje Jans twee zoons genaamd Jan hebben gekregen. De tweede zoon is misschien niet gedoopt en voor het gemak heeft men de doopakte van de eerste er maar bij genomen toen er getrouwd ging worden. Dan blijft nog steeds de vraag welke van de mogelijke twee er in Wons terecht is gekomen. De getuigen zijn wat dat betreft ook niet erg duidelijk. Erg aannemelijk vind ik deze verklaring niet, er zal een betere zijn, maar je moet wat.

Voor mij is dit een vastloper, een raadsel, een puzzel zonder oplossing. Wie meer weet mag het zeggen, graag zelfs.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Een reactie plaatsen

Grietje de Vries

Egodocumenten, er zijn er nogal wat van bewaard gebleven. Eén daarvan is van Grietje de Vries, geboren in 1842 in Lemmer als dochter van Marten de Vries en Iskjen de Vries. Haar vader was zeilmakersknecht, later zeilmaker. Grietje schreef haar document ergens tussen 1901 en 1913. In 1915 overleed ze in Amsterdam, ongehuwd.

overlijdensakte Grietje de Vries

overlijdensakte Grietje de Vries

Grietje beschrijft dat haar moeder overleed toen ze twaalf jaar oud was. Grietje mocht voor naaister leren en ze kwam daardoor bij diverse mensen over de vloer, sommigen waren grof in de mond en dat deed Grietje verdriet. Ook het feit dat haar broer Melis krankzinnig was geworden en in een gesticht moest worden opgenomen deed haar pijn. Ze sprak vaak over haar moeiten met haar zuster Aaltje, die haar goed begreep. Zuster Aaltje trouwde met de turfschipper Hendrik Heimans. Hendrik vervoerde turf van Friesland naar Amsterdam. Hendrik en Aaltje kregen twee kinderen.

Toen Aaltje hoogzwanger was van haar derde kind kwam ze te overlijden. Hendrik ging daarop naar zijn schoonvader en vroeg of Grietje aan boord mocht komen om als huishoudster te dienen en om de kinderen mee te verzorgen. Vader Marten vroeg het aan Grietje die antwoordde dat ze die beslissing aan haar vader en (stief)moeder overliet. Daarop volgde vaders beslissing dat Grietje aan boord zou gaan bij haar zwager. Hendrik en zijn schoonzuster Grietje zijn niet getrouwd. In haar verhaal laat Grietje ook nergens doorschemeren dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Hendrik overleed in 1912 in Lemmer.

Zoals geschreven, Grietje ging aan boord bij haar zwager Hendrik Heimans. Ze vertelt over reizen die werden gemaakt, onder anderen een storm bij Schokland. In het verhaal staat dat Grietje eens de winter zou doorbrengen bij haar ouders in Amsterdam. Ze kwamen vast te liggen met het schip door het winterweer. Na inval van de dooi konden ze alsnog naar Lemmer varen. Voor zover mij bekend heeft vader Marten de Vries echter nooit in Amsterdam gewoond. Verder sprak ze over een oude tante Geertje. Van deze tante is verder ook niets terug te vinden, of het zou al Geertje Christiaans, een oudtante geweest moeten zijn. Deze overleed echter in het jaar 1844 en toen was Grietje nog maar twee jaar oud. Er zal wel het één en ander aan namen door elkaar zijn gehaald in het verhaal. Op een Pinksterdag lag Hendrik met het schip in Amsterdam en de kinderen waren zoek. Grietje ging op zoek. Verder vermeldt ze bezoeken aan Lemmer, haar vader en het turfland in die buurt, het zal wel bij Echten zijn geweest. Ook lag het schip eens voor onderhoud op een werf in Zwartsluis. Het is wel zo dat de aantekeningen betreffende haar familie zijdelings worden vermeld.

Grietje schrijft ook dat ze naar de kerk ging bij dominee Plug in de Kruisgemeente van Amsterdam. En daarmee kom ik bij de eigenlijke inhoud van het verhaal van Grietje. Veel meer dan het familieverhaal is het verslag een bekeringsgeschiedenis. Grietje schrijft over haar ongeloof, geloof, visioenen, twijfels en zekerheden. Alles in een stijl die wel vaker wordt gezien bij bekeringsverhalen uit die tijd. Om het te lezen moet je wel wat doorzettingsvermogen hebben. Het komt neer op een wandeling met zware hindernissen van het donker naar het licht. Ze schrijft in het slot “Ik hoop dat de familie en de lezer het maar mogen lezen tot stichting voor hun ziel en tot verheerlijking van Zijn naam.”
Voor het volledige verhaal van Grietje, klik hier.

Verder kan nog als bijzonderheid worden vermeld dat Grietjes zuster Johanna in het geboorteregister van Lemsterland werd ingeschreven als zijnde een jongen, Johannes genaamd. Toen Johanna in 1871 trouwde met Aant van der Bijl moest dat dan ook worden rechtgezet. Een aantal getuigen draafden op en ze verklaarden:
“….. dat Johanna Martens de Vries …… dochter van Marten de Vries, zeilmakersknecht te Lemmer en wijlen zijn echtgenoote Iskjen Folkerts de Vries, in het begin van het jaar 1800 acht en veertig voor de maand mei te Lemmer …. is geboren, en geene akte van geboorte kan overleggen, doordien hare geboorte niet in de daartoe staande registers …….. is ingeschreven, althans niet onder den naam dien zij draagt en wettig dragen kan en moet.”

Tenslotte zijn daar nog de beide kinderen waar Grietje voor zorgde. Dat waren Tiede Heimans, geboren 21 september 1861 in Lemmer en Iskje Heimans, geboren 14 april 1863 te Lemmer, kinderen van Hendrik Heimans en Aaltje de Vries. Veel is niet bekend van hen. Beiden bleven waarschijnlijk ongetrouwd en voeren samen op het schip “Dolfijn”. Tiede wordt in het bevolkingsregister van Amsterdam vermeld als “kermisschipper” en Iskje wordt in datzelfde bevolkingsregister in 1939 nog vermeld. Toen Tiede op 5 oktober 1930 in Amsterdam overleed aan boord van de Dolfijn plaatste Iskje een overlijdensadvertentie in de Hepkema. Daarin wordt ze abusievelijk als Saskje Heimans vermeldt.

overlijdensadvertentie Tiede Heimans

overlijdensadvertentie Tiede Heimans

Voor de volledigheid is als bijlage de gezinsstaat van Marten en Iskje de Vries bijgevoegd, klik hier.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Een reactie plaatsen

met opene deure voltrokken

Foekje Sweitzes was er vroeg bij. Ze was op 5 december 1792 in Ureterp geboren als dochter van Sweitze Thijsses (1760-1834) en Froukje Jochems (1770-1808). Sweitze droeg de achternaam Hazewindus of Hasewindes of alles wat daar op lijkt, een populaire naam bij schippers. Ergens onderweg met het schip van haar ouders ontmoette Foekje de schippersknecht Wiebe Haitzes (Bolsward 1790-1857 Bolsward). Later droeg Wiebe de achternaam Van Elst. Wiebe en Foekje trouwden op 9 juli 1809 in Ureterp. Wiebe was toen 19 jaar oud en Foekje was pas 16.

Het was maar druk met huwelijken in hun familie in dat jaar. Wiebes moeder Antje Lolkes Jorna was in april van dat jaar in Bolsward hertrouwd met Tjibbe IJsbrands (de Vries) en Foekjes vader Sweitse Thijsses trouwde een week na Foekje in dezelfde kerk in Ureterp met zijn tweede vrouw Joukje Harmens (Stuur). Het staat nergens beschreven maar Foekje zal na het overlijden van haar moeder in 1808 wel de huishouding en dergelijke aan boord bij vader Sweitse hebben beredderd. Door diens huwelijk met Joukje Harmens kon zijn huishouding na het huwelijk en vertrek van Foekje bijna naadloos doorgaan. Foekje had dus ondanks haar jeugdige leeftijd al ervaring in de huishouding en met schipperswerk toen ze met Wiebe trouwde. Wiebe en Foekje gingen samen verder op een eigen schip.

Voor zover ik heb kunnen nagaan kregen Wiebe van Elst en Foekje Hazewindus twee kinderen, een zoon Sweitze die overleed in 1813 in Enkhuizen, een jaar oud en een dochter Antje, die op 5 november 1813 in Enkhuizen werd geboren. Foekje was toen 20 jaar oud maar Wiebe noemde haar in de geboorteaangifte van dochter Antje als zijnde 23 jaar oud.

Dochter Antje van Elst trouwde op 31 juli 1845 in Beverwijk met Petrus Visser (Beverwijk 1817-1906 Velsen). Nauwelijks een maand voor deze datum had Antje het leven geschonken aan een zoon Wiebe en haar herstel verliep kennelijk moeizaam. In de huwelijksbijlagen is een verklaring gedateerd 28 juli opgenomen van de genees- en vroedsman Jan Franciscus Halder waarin staat dat Antje zich in zeer zwakke toestand bevond en niet in staat was om naar de trouwzaal te komen.

Daar was een oplossing voor, het huwelijk werd voltrokken in het huis van de vader van de bruid, Wiebe van Elst, die woonde op het adres Meerstraat 64 in Beverwijk. In het burgerlijk wetboek was de mogelijkheid opgenomen om in een bijzonder huis in dezelfde gemeente te trouwen als er een behoorlijk bewezen wettig beletsel was om in het gemeentehuis te trouwen en de reden in de huwelijksakte werd vermeld. Standaard moest volgens die wet het huwelijk in het openbaar in het huis der gemeente worden voltrokken. In dat gemeentehuis moesten vier mannelijke en meerderjarige getuigen aanwezig zijn en bij de uitzondering, in een bijzonder huis, moesten er zelfs zes getuigen aanwezig zijn.

Burgerlijk wetboek 1836 huwelijk

Burgerlijk wetboek 1836 huwelijk

Bij het trouwen in een particulier, privé huis was er echter een probleem: het huwelijk moest wel in het openbaar worden voltrokken. Daarvoor waren onder anderen die twee extra getuigen van belang, maar voor scherpslijpers zou dat misschien nog niet voldoende kunnen zijn. Echter, men had een creatieve oplossing: bij de voltrekking van zo’n huwelijk werden de deuren van dat particuliere huis open gezet.

Alle bijzondere elementen staan vermeld in de huwelijksakte van Petrus Visser en Antje van Elst: de bijzondere trouwlocatie, het bewezen wettig beletsel van de bruid, de “opene deure” en namen van maar liefst zes getuigen.

fragment huwelijksakte

fragment huwelijksakte

klik hier voor de complete trouwakte.

Nu, in 2015, staan nog steeds het “openbaar”, het “behoorlijk bewezen beletsel” en de zes getuigen in het Burgerlijk wetboek. Alleen de “open deure” heb ik als element niet direct terug kunnen vinden. Misschien is dat wel om de paparazzi tegen te houden. En intussen is het gemeentehuis niet meer de enige officiële trouwlocatie maar kunnen er ook andere locaties zijn aangewezen. Bovendien mogen de getuigen tegenwoordig ook vrouwelijk zijn.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 reactie

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.