Grietje de Vries

Egodocumenten, er zijn er nogal wat van bewaard gebleven. Eén daarvan is van Grietje de Vries, geboren in 1842 in Lemmer als dochter van Marten de Vries en Iskjen de Vries. Haar vader was zeilmakersknecht, later zeilmaker. Grietje schreef haar document ergens tussen 1901 en 1913. In 1915 overleed ze in Amsterdam, ongehuwd.

overlijdensakte Grietje de Vries

overlijdensakte Grietje de Vries

Grietje beschrijft dat haar moeder overleed toen ze twaalf jaar oud was. Grietje mocht voor naaister leren en ze kwam daardoor bij diverse mensen over de vloer, sommigen waren grof in de mond en dat deed Grietje verdriet. Ook het feit dat haar broer Melis krankzinnig was geworden en in een gesticht moest worden opgenomen deed haar pijn. Ze sprak vaak over haar moeiten met haar zuster Aaltje, die haar goed begreep. Zuster Aaltje trouwde met de turfschipper Hendrik Heimans. Hendrik vervoerde turf van Friesland naar Amsterdam. Hendrik en Aaltje kregen twee kinderen.

Toen Aaltje hoogzwanger was van haar derde kind kwam ze te overlijden. Hendrik ging daarop naar zijn schoonvader en vroeg of Grietje aan boord mocht komen om als huishoudster te dienen en om de kinderen mee te verzorgen. Vader Marten vroeg het aan Grietje die antwoordde dat ze die beslissing aan haar vader en (stief)moeder overliet. Daarop volgde vaders beslissing dat Grietje aan boord zou gaan bij haar zwager. Hendrik en zijn schoonzuster Grietje zijn niet getrouwd. In haar verhaal laat Grietje ook nergens doorschemeren dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Hendrik overleed in 1912 in Lemmer.

Zoals geschreven, Grietje ging aan boord bij haar zwager Hendrik Heimans. Ze vertelt over reizen die werden gemaakt, onder anderen een storm bij Schokland. In het verhaal staat dat Grietje eens de winter zou doorbrengen bij haar ouders in Amsterdam. Ze kwamen vast te liggen met het schip door het winterweer. Na inval van de dooi konden ze alsnog naar Lemmer varen. Voor zover mij bekend heeft vader Marten de Vries echter nooit in Amsterdam gewoond. Verder sprak ze over een oude tante Geertje. Van deze tante is verder ook niets terug te vinden, of het zou al Geertje Christiaans, een oudtante geweest moeten zijn. Deze overleed echter in het jaar 1844 en toen was Grietje nog maar twee jaar oud. Er zal wel het één en ander aan namen door elkaar zijn gehaald in het verhaal. Op een Pinksterdag lag Hendrik met het schip in Amsterdam en de kinderen waren zoek. Grietje ging op zoek. Verder vermeldt ze bezoeken aan Lemmer, haar vader en het turfland in die buurt, het zal wel bij Echten zijn geweest. Ook lag het schip eens voor onderhoud op een werf in Zwartsluis. Het is wel zo dat de aantekeningen betreffende haar familie zijdelings worden vermeld.

Grietje schrijft ook dat ze naar de kerk ging bij dominee Plug in de Kruisgemeente van Amsterdam. En daarmee kom ik bij de eigenlijke inhoud van het verhaal van Grietje. Veel meer dan het familieverhaal is het verslag een bekeringsgeschiedenis. Grietje schrijft over haar ongeloof, geloof, visioenen, twijfels en zekerheden. Alles in een stijl die wel vaker wordt gezien bij bekeringsverhalen uit die tijd. Om het te lezen moet je wel wat doorzettingsvermogen hebben. Het komt neer op een wandeling met zware hindernissen van het donker naar het licht. Ze schrijft in het slot “Ik hoop dat de familie en de lezer het maar mogen lezen tot stichting voor hun ziel en tot verheerlijking van Zijn naam.”
Voor het volledige verhaal van Grietje, klik hier.

Verder kan nog als bijzonderheid worden vermeld dat Grietjes zuster Johanna in het geboorteregister van Lemsterland werd ingeschreven als zijnde een jongen, Johannes genaamd. Toen Johanna in 1871 trouwde met Aant van der Bijl moest dat dan ook worden rechtgezet. Een aantal getuigen draafden op en ze verklaarden:
“….. dat Johanna Martens de Vries …… dochter van Marten de Vries, zeilmakersknecht te Lemmer en wijlen zijn echtgenoote Iskjen Folkerts de Vries, in het begin van het jaar 1800 acht en veertig voor de maand mei te Lemmer …. is geboren, en geene akte van geboorte kan overleggen, doordien hare geboorte niet in de daartoe staande registers …….. is ingeschreven, althans niet onder den naam dien zij draagt en wettig dragen kan en moet.”

Tenslotte zijn daar nog de beide kinderen waar Grietje voor zorgde. Dat waren Tiede Heimans, geboren 21 september 1861 in Lemmer en Iskje Heimans, geboren 14 april 1863 te Lemmer, kinderen van Hendrik Heimans en Aaltje de Vries. Veel is niet bekend van hen. Beiden bleven waarschijnlijk ongetrouwd en voeren samen op het schip “Dolfijn”. Tiede wordt in het bevolkingsregister van Amsterdam vermeld als “kermisschipper” en Iskje wordt in datzelfde bevolkingsregister in 1939 nog vermeld. Toen Tiede op 5 oktober 1930 in Amsterdam overleed aan boord van de Dolfijn plaatste Iskje een overlijdensadvertentie in de Hepkema. Daarin wordt ze abusievelijk als Saskje Heimans vermeldt.

overlijdensadvertentie Tiede Heimans

overlijdensadvertentie Tiede Heimans

Voor de volledigheid is als bijlage de gezinsstaat van Marten en Iskje de Vries bijgevoegd, klik hier.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Een reactie plaatsen

met opene deure voltrokken

Foekje Sweitzes was er vroeg bij. Ze was op 5 december 1792 in Ureterp geboren als dochter van Sweitze Thijsses (1760-1834) en Froukje Jochems (1770-1808). Sweitze droeg de achternaam Hazewindus of Hasewindes of alles wat daar op lijkt, een populaire naam bij schippers. Ergens onderweg met het schip van haar ouders ontmoette Foekje de schippersknecht Wiebe Haitzes (Bolsward 1790-1857 Bolsward). Later droeg Wiebe de achternaam Van Elst. Wiebe en Foekje trouwden op 9 juli 1809 in Ureterp. Wiebe was toen 19 jaar oud en Foekje was pas 16.

Het was maar druk met huwelijken in hun familie in dat jaar. Wiebes moeder Antje Lolkes Jorna was in april van dat jaar in Bolsward hertrouwd met Tjibbe IJsbrands (de Vries) en Foekjes vader Sweitse Thijsses trouwde een week na Foekje in dezelfde kerk in Ureterp met zijn tweede vrouw Joukje Harmens (Stuur). Het staat nergens beschreven maar Foekje zal na het overlijden van haar moeder in 1808 wel de huishouding en dergelijke aan boord bij vader Sweitse hebben beredderd. Door diens huwelijk met Joukje Harmens kon zijn huishouding na het huwelijk en vertrek van Foekje bijna naadloos doorgaan. Foekje had dus ondanks haar jeugdige leeftijd al ervaring in de huishouding en met schipperswerk toen ze met Wiebe trouwde. Wiebe en Foekje gingen samen verder op een eigen schip.

Voor zover ik heb kunnen nagaan kregen Wiebe van Elst en Foekje Hazewindus twee kinderen, een zoon Sweitze die overleed in 1813 in Enkhuizen, een jaar oud en een dochter Antje, die op 5 november 1813 in Enkhuizen werd geboren. Foekje was toen 20 jaar oud maar Wiebe noemde haar in de geboorteaangifte van dochter Antje als zijnde 23 jaar oud.

Dochter Antje van Elst trouwde op 31 juli 1845 in Beverwijk met Petrus Visser (Beverwijk 1817-1906 Velsen). Nauwelijks een maand voor deze datum had Antje het leven geschonken aan een zoon Wiebe en haar herstel verliep kennelijk moeizaam. In de huwelijksbijlagen is een verklaring gedateerd 28 juli opgenomen van de genees- en vroedsman Jan Franciscus Halder waarin staat dat Antje zich in zeer zwakke toestand bevond en niet in staat was om naar de trouwzaal te komen.

Daar was een oplossing voor, het huwelijk werd voltrokken in het huis van de vader van de bruid, Wiebe van Elst, die woonde op het adres Meerstraat 64 in Beverwijk. In het burgerlijk wetboek was de mogelijkheid opgenomen om in een bijzonder huis in dezelfde gemeente te trouwen als er een behoorlijk bewezen wettig beletsel was om in het gemeentehuis te trouwen en de reden in de huwelijksakte werd vermeld. Standaard moest volgens die wet het huwelijk in het openbaar in het huis der gemeente worden voltrokken. In dat gemeentehuis moesten vier mannelijke en meerderjarige getuigen aanwezig zijn en bij de uitzondering, in een bijzonder huis, moesten er zelfs zes getuigen aanwezig zijn.

Burgerlijk wetboek 1836 huwelijk

Burgerlijk wetboek 1836 huwelijk

Bij het trouwen in een particulier, privé huis was er echter een probleem: het huwelijk moest wel in het openbaar worden voltrokken. Daarvoor waren onder anderen die twee extra getuigen van belang, maar voor scherpslijpers zou dat misschien nog niet voldoende kunnen zijn. Echter, men had een creatieve oplossing: bij de voltrekking van zo’n huwelijk werden de deuren van dat particuliere huis open gezet.

Alle bijzondere elementen staan vermeld in de huwelijksakte van Petrus Visser en Antje van Elst: de bijzondere trouwlocatie, het bewezen wettig beletsel van de bruid, de “opene deure” en namen van maar liefst zes getuigen.

fragment huwelijksakte

fragment huwelijksakte

klik hier voor de complete trouwakte.

Nu, in 2015, staan nog steeds het “openbaar”, het “behoorlijk bewezen beletsel” en de zes getuigen in het Burgerlijk wetboek. Alleen de “open deure” heb ik als element niet direct terug kunnen vinden. Misschien is dat wel om de paparazzi tegen te houden. En intussen is het gemeentehuis niet meer de enige officiële trouwlocatie maar kunnen er ook andere locaties zijn aangewezen. Bovendien mogen de getuigen tegenwoordig ook vrouwelijk zijn.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 reactie

Vader van niet zijn kinderen

Soms dwaal ik tijdens een onderzoek behoorlijk af van het oorspronkelijke doel. Dat overkwam me bij Doed, de dochter van Anne Poppes en At Pieters uit Hindeloopen, waar ze op 27 mei 1815 werd geboren. Anne Poppes was stuurman op de grote vaart, maar overleed als dagloner in IJhorst. Hindeloopen ligt dan wel in Friesland maar de inwoners waren vaak georiënteerd op plaatsen “overzee”. Dat overkwam ook dochter Doed. Ze trouwde (of niet) met Lodewijk Mulder, die uit Wachtebeke in België kwam. Een huwelijk van die twee heb ik niet gevonden. Lodewijk wordt ook wel vermeldt met de voornaam Ludovicus en is misschien in 1802 geboren als Louis Jean, zoon van Jean Baptist de Mulder en Angelina Duijm (Duijn) uit Wachtebeke. Lodewijk was polderwerker en zijn gezin was min of meer een reizend gezelschap.

De kinderen van Lodewijk en Doed werden, voor zover ik kon nagaan, geboren in Ouddorp (ZH), Rijnsburg, Haarlemmerliede, Haarlem en Zuid-Schalkwijk. Overal waar werd “gepolderd” kon je Lodewijk en Doed terug vinden. Lodewijk overleed in 1854 in De Vennip. Doed komt onder verschillende namen voor in de archieven zoals Dorothea en Theodora Johanna en haar achternaam wordt vermeldt als Poppens of Popens. Het dichtst bij de oorspronkelijke naam komt “Doet Anne Poppes” als in 1845 dochter Catherina in Haarlem overlijdt.

Op 25 mei 1842 werd zoon Pieter Johannes Mulder geboren in Haarlemmerliede. Pieter Johannes, ook Petrus Johannes genoemd, trouwde in 1874 in Muiden met Lena Luijendijk, die in 1850 in Moerkapelle was geboren. Pieter was ook polderwerker en de kinderen van hem en Lena werden geboren in Naarden, Muiden, Haarlemmerliede en Hellendoorn. Zelf was hij dienstplichtig geweest in de gemeente Schiedam. Op een bepaald moment gaf Pieter er de brui aan en ging de hort op.

Dochter Alida trouwde in 1893 in Enschede met Bernardus Enkt. Alida legde samen met haar moeder Lena een verklaring af waarin staat dat hun vader en man op dat moment al meer dan 10 jaar afwezig was en al die tijd niets van zich had laten horen. Zijn beroep en woonplaats op dat moment waren bij echtgenote en dochter onbekend en daarom kon Pieter geen toestemming geven voor het huwelijk van Alida en Bernardus. Dat betekent dat Pieter al voor 1883 van de radar was geraakt.

Het vreemde is echter dat Pieter Johannes Mulder ook na 1883 nog steeds als vader opduikt in geboorteaangiften en dergelijke. Vrouw Lena Luijendijk schonk in 1887 in Zwolle het leven aan een dochter Helena Mulder. In de geboorteakte staat vermeld dat de vader afwezig was en dat beide ouders woonachtig waren in Sneek, wat niet kan want Pieter was al voor 1883 verdwenen. Lena kreeg in 1890, 1892 en 1894 nog meer kinderen, allen geboren in Enschede. In elk van die geboorteaktes staat vermeld dat het huidige beroep en woonplaats van “vader” Pieter onbekend zijn en dat hij daarom niet zelf aangifte kan doen.

afwezige Pieter Johannes Mulder

afwezige Pieter Johannes Mulder

Van Lena Luijendijk zijn er dus acht kinderen bekend waarvan bij de laatste vier Pieter Johannes Mulder alleen in naam vader is, steeds weer zijn bij de aangifte diens beroep en verblijfplaats onbekend.

In 1897 is er plotseling wel meer bekend. Als (echte) zoon Lodewijk Casper Hugo Mulder in dat jaar in Enschede trouwt moet opnieuw worden aangetoond waarom zijn vader geen toestemming voor het huwelijk kan geven. Dan komen er wel officiële papieren op tafel. Het blijkt dat vader Pieter Johannes Mulder op 10 juni 1895 in Grand Rapids, Michigan was overleden en daar begraven door William Koch op het Mount Calvary Cemetery, de Rooms-Katholieke begraafplaats. Verder blijkt dat Pieter ook in Grand Rapids arbeider “labourer” was en overleed aan waterzucht als gevolg van hartzwakte, veroorzaakt door “over work and exposure”. Hij was al een jaar ziek geweest en overleden in de Veto Street op nr. 196.

overlijden Pieter Johannes Mulder

overlijden Pieter Johannes Mulder

Die officiële papieren uit Amerika komen steeds weer voor het voetlicht bij de huwelijken van zowel de echte als de toegeschoven kinderen. Ook als Lena Luijendijk in 1897 hertrouwt in Enschede met Johannes Baptist de Moor doen deze papieren hun dienst. Johannes Baptist de Moor was een zoon van Josephus Ludovicus de Moor. Eén van de toegeschoven zonen van Pieter Johannes Mulder heet ook Josephus en de naam van de tweede schoonvader van Lena zou een aanwijzing kunnen zijn voor de werkelijke vader, maar dat is niet meer dan speculeren.

certificaat consulaat

certificaat consulaat

Hoewel er in allerlei geboorteaktes na 1883 steeds wordt vermeld dat het beroep en de woonplaats van Pieter onbekend zijn vraag ik me af of dat wel juist is. Want op 9 maart 1889 arriveerde op Ellis Island vanuit Nederland Rijk van Hoeven met zijn echtgenote en hun jongste kinderen. Die echtgenote was Barbara Poppes Mulder, welke op 5 mei 1840 in Rijnsburg was geboren als dochter van (jawel) Lodewijk Mulder en Dorothea Joanna (=Doed) Popens. Barbara Poppes Mulder was dus een zuster van Pieter Johannes Mulder. Rijk van Hoeven en Barbara Poppes Mulder woonden ook in Grand Rapids en zijn op dezelfde begraafplaats, Mount Calvary, begraven, klik hier, waar Pieter ook zijn laatste rustplaats vond.

Op enig moment zal er dan ook wel een briefje over de oceaan zijn gestuurd met de mededeling dat men Pieter had terug gevonden. Dat kan al in 1889 zijn geweest. De mededeling dat de woonplaats van Pieter bij de geboorte van de kinderen van Lena Luijendijk in 1890, 1892 en 1894 onbekend was zou wel eens een leugentje om bestwil kunnen zijn. Maar wie weet heeft Pieter eerst ergens anders in de USA rond gezworven en is pas later in Grand Rapids aangekomen.

Indien het zo is dat Pieter zijn zwager en zuster Rijk en Barbara al in 1889 en daarna in Grand Rapids heeft ontmoet dan zal hij waarschijnlijk ook wel hebben geweten dat hij te boek stond als vader van kinderen waarvan hij de vader niet was. Daar kun je ook een hartkwaal van krijgen.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 reactie

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.