De Jongsma – Kanon familie

Klaas Jacobs uit Doezum en Grietje Siebrens uit Ureterp trouwden in 1759 in Grootegast. In Doezum werd in 1762 hun dochter Trijntje geboren. Al gauw daarna verhuisden ze naar Ureterp waar nog vijf kinderen werden geboren.

Zoon Eelke Klazes werd op 31 december 1770 in Ureterp geboren en hij bleef daar wonen tot zijn overlijden. Toen Eelke in 1812 een achternaam moest aannemen noemde hij zich JONGSMA en gaf op drie kinderen te hebben: Klaas (geb. 1793; bij zijn eerste vrouw Trijntje Klazes) en Siebren (geb. 1802) en Ietje (geb. 1803), beiden bij zijn tweede vrouw Maaike Tabes.

naamsaanneming Eelke_Jongsma

naamsaanneming Eelke_Jongsma

Waarom hij zich Jongsma noemde is niet echt duidelijk. Je kunt een flauwe grap maken door te zeggen dat hij zich lang jong moet hebben gevoeld. Want in 1835 trouwde hij op 64-jarige leeftijd voor de derde maal, nu met de 18-jarige Geertje Stenekes. Samen met Geertje kreeg hij nog acht kinderen, waarvan de laatste werd geboren toen Eelke 79 jaar oud was. Ze kregen onder anderen een zoon Willem, vernoemd naar grootvader Willem Stenekes en een zoon Jouke, vernoemd naar grootmoeder Joukje Leisma. Eelke overleed in 1855 en zijn weduwe Geertje hertrouwde in 1856 met Willem Ates van der Vliet.

Toen Eelke in 1835 voor de derde keer trouwde moest hij zijn doop en het overlijden van zijn ouders aantonen, ja zelfs nog op die leeftijd. Zijn doop was in de Ureterper doopboeken te vinden en een viertal getuigen kwam opdraven om het overlijden van Eelke’s vader en moeder te duiden.
Die getuigen waren (1) Marcus Jelles Swittink, oud schipper te Ureterp, 74 jaar, (2) Lamke Klazes te Ureterp, 70 jaar, zuster van Eelke, (3) Eeuwe Lieuwes van Leeuwen, 84 jaar, rentenier te Beetsterzwaag en (4) Melle Rinzes Koopman, 86 jaar te Beetsterzwaag. Ze verklaarden dat Eelkes vader Klaas Jakobs 34 jaar geleden was overleden in Doezum en dat Eelkes moeder Grietje Siebrens 43 jaar geleden was overleden in Westerbroek. Persoonlijk neem ik die getallen met een korreltje zout, er moest iets op papier komen. Voor de volledigheid werden ook Eelkes grootouders genoemd, zijnde Jakob Klazes en Lamke Wiegers van vaderszijde en Siebren Eelkes en Trijntje Feikes (=Feitzes) van moederszijde.

Interessant in deze akte van bekendheid is dat zuster Lamke Klazes wordt genoemd. Ze was getrouwd met Jan Jelkes die in 1812 de achternaam Van der Pol aannam, maar overleed met de achternaam Van der Pal, terwijl Lamke Klazes zelf overleed met de achternaam Van der Pol.

Ook is interessant dat vermeldt wordt dat Eelkes moeder Grietje Siebrens overleed in Westerbroek. In de tweede helft van de achttiende eeuw woonde in Westerbroek, Harkstede en Scharmer een stevige Friese kolonie. Genoeg reden om daar te zoeken naar uit Friesland afkomstige Jongsma’s, mogelijk de andere kinderen van Klaas Jacobs en Grietje Siebrens. Met de achternaam Jongsma vond ik ze daar niet. Wel trouwde in 1790 in Westerbroek Jacob Klazes, geboren in Ureterp met Trientje Meertens geboren in Hoogezand (Kalkwijk). Toen ik bij de kinderen van Jacob Klaasens en Trijntijn Meertens een zoon Sibering aantrof, die in 1795 in Westerbroek werd gedoopt was het voor mij wel duidelijk.

Deze Jacob Klazes was ook een zoon van Klaas Jacobs en Grietje Siebrens. Jacob Klazes noemde zich niet Jongsma. Toen de aanneming van een achternaam in 1811 verplicht werd leefde hij al niet meer. Jacob Klazes verdronk in februari 1805 in het Winschoterdiep onder Westerbroek en werd begraven in Kropswolde. Zijn weduwe hertrouwde nog in datzelfde jaar met Abram Jans Spoor. Jacob Klazes en Trientje Meertens kregen acht kinderen, die in Westerbroek en Kropswolde / Foxhol werden geboren en gedoopt.

De kinderen van Jacob Klazes en Trientje Meertens die na 1811 nog in leven waren gebruikten de achternaam KANON. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar op 24 april 1803 overleed in Ureterp een Eelke Kanon en in 1832 (kadaster) was de weduwe van Eelke Siebrens Kanon eigenaar van een huis, erf en boomgaard in Ureterp. De weduwe heette Hendrikje Gjalts (Veninga). De kinderen van Eelke en Hendrikje noemden zich later Veninga. Eelke Siebrens Kanon was een broer van Grietje Siebrens, de vrouw van Klaas Jacobs (zie hierboven). Zo verwonderlijk is het dus niet dat de achternaam Kanon weer opduikt in Westerbroek.

Zonder uitvoerig te worden tenslotte nog wat bijzonderheden uit de familie van Jacob Klazes en Trientje Meertens:
Hun zoon Sibering (geb. 1795), wiens naam mij in eerste instantie van de afstamming van Jacob Klazes overtuigde, overleed als soldaat bij de 3e compagnie landweer in 1814 in het militair hospitaal in Groningen. Hij wordt dan Sibrand genoemd.
Verder bleven de meeste van hun andere kinderen in de omgeving van Westerbroek wonen. Zo trouwde dochter Aaltje (geb. 1803) in 1825 met de uit Tjalleberd afkomstige Frederik Kamst. Nadat Aaltje in 1827 in Engelbert overleden was hertrouwde Frederik met Geertje Heidema, een dochter van Geert Jacobs Heidema(n), beter bekend als Geert Snater, die zo af en toe een cel van binnen bekeek. Op hem kom ik nog wel eens terug.

Zoon Klaas (geb. 1799), die eerst arbeider en visser was, maar later in militaire dienst ging en kanonnier werd in het derde bataljon veldartillerie ging echter de hort op. Hij trouwde in 1820 in Leeuwarden met Carolina Jacoba Trosel, die in 1829 in Maastricht overleed. Na zijn militaire diensttijd trok Klaas de wijde wereld in en werd speelman. Hij hertrouwde in 1843 in ’s Hertogenbosch met Hendrika Hendriks, die liedjeszangster was. Als speelman en zangeres zullen ze elkaar wel hebben aangevuld. Hendrika was het reizen waarschijnlijk wel gewend, want haar moeder Cornelia Hendriks wordt vermeld met het beroep “kiekast”.

Hoewel er geen direct familieverband is, slechts in de zijlijn, stamt de bekende liederenzanger Jan de Roos, of Jan Roos, zoals ze in Groningen zeggen, van moeders kant ook uit deze Jongsma-Kanon-familie.

Jongsma uit Ureterp en Kanon uit Westerbroek / Kropswolde, ze zijn familie, ook al zou je dat op het eerste gezicht niet verwachten.
Voor de volledigheid heb ik een gezinsstaat van Jacob Klazes (Kanon) bijgevoegd, klik hier.

, , , , , , , , , ,

Een reactie plaatsen

Annigje Geerts Geele alias Wever

Siebe Rinkes Bok uit Rotsterhaule trouwde op 22 mei 1825 in Schoterland met Annigje Geerts Weever. Siebe was toen weduwnaar van Geesje Wiegers Smit, die volgens zijn verklaring onder ede afgelegd al twintig jaar geleden was overleden. Samen met Geesje kreeg hij zes kinderen waarvan er vijf volwassen werden. Die kinderen laat ik verder in dit artikel verder onbesproken. Annigje Geerts Geele komt ook voor in de archieven als Annigje Geerts Weever of Wever. In een aantal aktes wordt later aangegeven dat de achternaam Geele een abuis is, het moest Wever zijn. Op zich gezien is dat verwonderlijk want in 1746 werd in Wanneperveen al de achternaam Geele of Gele binnen de familie gebruikt. Ook in 1811 bij de naamsaanneming bleef die achternaam gehandhaafd.

Siebe en zijn aanstaande bruid Annigje waren al lang voor 1825 “over de puthaak” getrouwd. Rond 1805/1806 was uit hun relatie een kind geboren dat in 1811 overleed, zes jaar oud. Maar hun huwelijk werd pas in 1825 officieel ingeschreven. Ze lieten daarbij aantekenen dat uit hun relatie zes kinderen waren geboren, drie voor het jaar 1811, waarvan de namen in de huwelijksakte niet worden vermeld en verder een zoon Siebe in het jaar 1814, een zoon Haaije in het jaar 1816 en een dochter Lijsbeth in het jaar 1819. De in eerste instantie niet genoemde kinderen blijken later Geert (geb. 1808), Klaas (geb. 1809) en Anne (geb. 1811) te zijn. De kinderen van Siebe en Geertje werden allemaal gedoopt maar de kinderen van Siebe en Annigje niet. Dat zal verband houden met het feit dat ze niet officieel waren getrouwd.

Drie zonen uit de relatie van Siebe en Annigje traden in militaire dienst. Geert en Anne namen deel aan de Tiendaagse veldtocht in 1831 in België. Zoon Siebe was nog maar 17 jaar toen hij in 1832 in de garnizoensziekenzaal in de stad Groningen overleed. Geert overleed in 1834 in het militair hospitaal in Eindhoven. In de index van naamsaanneming op de website van Tresoar betreffende Schoterland in 1811 staat hij vermeld met de naam Geertroud, oud 4 jaar. In de acte zelf staat echter “Geert oud vier jaar”. Als Geertroud kom je hem tegen in allerlei genealogieën op internet. Het was zeker teveel moeite om even in de originele akte te kijken.

De ambtenaar van de burgerlijke stand noteerde in 1825 in de huwelijksakte van Siebe en Annigje dat hij “de aanstaande echtgenoten had afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en vrouw wilden nemen waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord” werd gegeven. Gelet op het vervolg van dit artikel zal de ambtenaar hierbij ruimhartig hebben gehandeld. Toen Siebe in het jaar 1827 in Haskerhorne overleed moest er een memorie van successie worden opgesteld. Daarin staan de namen van de kinderen vermeld, maar ook dat zijn weduwe Annigje Geerts Geele doofstom was. Op dat moment was nog geen van de kinderen uit het tweede huwelijk getrouwd.

Toen dat wel gebeurde was vader Siebe dus al overleden en moesten de kinderen in dat geval toestemming hebben van moeder en voogdes Annigje om te kunnen trouwen. Zoon Anne, terug uit militaire dienst, trouwde als eerste in 1836 in Wymbritseradeel met Antje van der Leij (Lei). Anne moest aantonen dat zijn moeder toestemming voor het huwelijk gaf, maar Annigje Wever kon dat niet, ze was immers doofstom. Daarom leverde hij een verklaring in van doctor F. Bening in Heerenveen “dat de persoon van Annigje Geerts Geele in Tialbird (Tjalleberd) in eenen grond stom en doof is dat zij daardoor verhindert word haare gedachten verstaanbaar aan andere meede te delen”. Mede door deze verklaring kon er toch getrouwd worden.

Daarna trouwde zoon Klaas in 1838 in Tiel met Sophia Johanna Wijberg. Klaas leverde een verklaring van vier getuigen in die aangaven dat moeder Annigje, wonende in Uitwellingerga “van haare geboorte aan stom en doof zijnde en niet geleerd hebbende te schrijven, geheel onbekwaam is op eenige wijze aan haar zoon (Klaas) de toestemming te kunnen geven tot de voltrekking van het huwelijk”. De verklaring werd geaccepteerd en het huwelijk kon worden voltrokken.

In 1843 trouwde in Wymbritseradeel dochter Lijsbeth met Douwe Remery. De genees- heel- en vroedmeester P. Risselada uit Sneek visiteerde toen Annigje en hij verklaarde dat Annigje laborerend (lijdend) was “aan doofheid en sprakeloosheid en daardoor in de onmogelijkheid om hare toestemming tot het huwelijk welk haar dochter voornemens is aan te gaan uit te spreken.” Met deze verklaring in het dossier werd ook dit huwelijk voltrokken.

Maar dan komt zoon Haaije. Hij wilde in 1845 in Hennaarderadeel trouwen met Antje Koopmans. Haaije leverde ook een verklaring in van dokter Pieter Risselada uit Sneek. Opnieuw verklaarde de dokter dat Annigje was laboreerdende aan doofstomheid en deze keer voegde hij er in de marge “en kranksinnigheid” aan toe. Echter, deze ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde het huwelijk te voltrekken. Deze ambtenaar vond dat de verklaring van dokter Risselada over moeder Annigjes toestand niet kon dienen als vervangend wettig bewijsmiddel voor toestemming.

Haaije en Antje mochten dus niet trouwen in Hennaarderadeel. Maar Haaije liet het er niet bij zitten. Hij maakte er een rechtzaak van, die diende in Sneek. Eerst verklaarde hij dat zijn moeder niet onder curatele stond. Verder verwees Haaije naar de huwelijken van zijn broer en zuster in 1836 en 1843 in Wymbritseradeel, waarbij een dergelijke verklaring voldoende was. Hij verwees ook naar bladzijde 248 en 249 van het Handboek voor den Ambtenaar van den Burgerlijke stand, geschreven door de heer C.E. Vaillant.

Handboek ambtenaar BS door C.E. Vaillant

Handboek ambtenaar BS door C.E. Vaillant

Op grond van artikel 129 van het Burgerlijk wetboek verzocht hij de rechtbank een uitspraak te doen over de handelswijze van de ambtenaar in Hennaarderadeel en te oordelen dat de verklaring wel een “genoegzaam bewijsstuk” was. In 1830 was dit nog artikel 131 BW.

Burgerlijk Wetboek artikel 129

Burgerlijk Wetboek artikel 129

De rechtbank gaf Haaije gelijk betreffende de doktersverklaring, maar hij moest wel de kosten van het proces betalen. De rechtbank sprak over een persoonlijk gevoelen van de ambtenaar bij de weigering, hoewel de rechtbank dat gevoelen niet deelde. De weigering op zich was niet onwettig, een ambtenaar mocht weigeren als hij de overtuiging had dat er iets niet in de haak was. Verder autoriseerde de rechtbank de ambtenaar om de verklaring van Risselada als genoegzaam te beschouwen en het huwelijk te voltrekken. De in de marge ingevoegde woorden betreffende “krankzinnigheid” van Annigje Geerts Wever werden meegenomen in de overwegingen van de rechtbank. Mede daardoor werd zij geacht onmogelijk haar wil te kunnen verklaren. Het was misschien toch wel handig van Risselada dat er nog even bij te schrijven in zijn verklaring en het zal waarschijnlijk meer een juridische dan een medische lading hebben gehad. Haaije begon zijn huwelijk met een schuld door de proceskosten.

overlijdensadvertenties Haaije Bok

overlijdensadvertenties Haaije Bok

Moeder Annigje zal wel aan de gezichten van de betrokkenen hebben gezien dat er iets niet in orde was. Het moet een ingewikkeld leven zijn geweest voor haar, zeker in die tijd. Naar school gaan kon ze niet. Er was geen goede gebarentaal, de hulpmiddelen waren miniem, zeker in dorpen in de arme veengebieden. Toch heeft ze aan zeven kinderen het leven geschonken en zes volwassen zien worden. Hoe men aan haar heeft duidelijk gemaakt dat zoon Geert in Eindhoven was overleden en zoon Siebe in Groningen, het is niet bekend. De familie zal z’n eigen gebarentaal hebben ontwikkeld. Annigje zal ook vreugde bij de geboorte en het opgroeien van kleinkinderen hebben gekend. Wellicht heeft ze ook genoten van de huwelijken van haar kinderen. Ook al moest er steeds maar weer bewezen worden dat ze doofstom was. Annigje overleed in 1849 in Sneek, 72 jaar oud.

, , , , , , , , , , , , , ,

Een reactie plaatsen

Kal(f)sbeek in Harkstede, Scharmer en Westerbroek

Voor mij is het onderstaande min of meer een toevallige vondst. Op zoek naar personen met de achternaam Van der Laan in het Groningse stuitte ik op de kinderen van Roelf Joosten en Trijntje Derks in Scharmer en Westerbroek. Roelf en Trijntje trouwden in 1779 in Middelbert, hun huwelijk werd ook in Westerbroek afgekondigd.

Huwelijk Roelf Joosten en Trijntje Derks

Huwelijk Roelf Joosten en Trijntje Derks

In eerste instantie noemden hun kinderen zich Van der Laan, maar later werd dat veranderd in Nieborg, Nieburg, Nijborg en Nijburg. Roelof Joosten overleed in november 1797 in Scharmer. Hij was een zoon van Joost Roelofs en Margje Pieters. Toen zijn dochter Hiske Roelofs van der Laan (later Nijburg) in 1818 in Harkstede trouwde met Gerd Hinrich Stroermann werd een akte van bekendheid opgemaakt van het overlijden van haar vader Roelf Joesten in november 1797 in Scharmer. Hij was echtgenoot geweest met Trientje Derks Kalsbeek, die in 1818 nog leefde.

Zelf heb ik ook afstammelingen van het geslacht Kalsbeek in mijn voorgeslacht. Mijn interesse was gewekt. Hoe zit dit? De familie is afkomstig uit Kampen en er kwam een tak terecht in Fryslân. Kalsbeek of Kalfsbeek, met of zonder “van” ervoor is een sterke achternaam gebleken. De achternaam verspreidt zich zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Lang niet alle Kal(f)sbeken zijn nakomelingen via de mannelijke lijn.

Toen Trijntje (Trientje) Derks in 1824 in Harkstede overleed werd ze niet met een achternaam vermeld. Wel worden haar vader en moeder genoemd, zijnde Derk Everts en Eskje Pieters Kalsbeek. Toen Trijntje Derks in 1779 in Westerbroek trouwde met Roelf Joosten werd vermeld dat ze afkomstig was uit Surhuisterveen, waar ze omstreeks 1751 moet zijn geboren. Het doopboek van Surhuisterveen levert geen doop op van Trijntje. Wel trouwden in 1744 in Surhuisterveen Dirk Everts en Hiske Jennes. Dit zullen ongetwijfeld de ouders zijn van Trijntje Derks, temeer omdat Trijntje zelf ook een dochter Hiske had.

Nog duidelijker is een akte in de huwelijksbijlagen in 1825 van Pieter Roelfs Nieborg, een zoon van Roelf Joosten en Trijntje Derks. Daarin worden de overlijdensdata van zijn grootouders Joost Roelfs en Margje Pieters van vaderskant en Derk Everts en Hiske Pieters van moederskant genoemd. De naam Hiske Jennes wilde klaarblijkelijk niet landen. Deze Hiske had wel een broer Pieter (Petrus) Jennes en drie zusters Pietje Jennes. De getuigen in deze verklaring zijn Jan Everts Postema en Cornelis Everts Postema, die waarschijnlijk ook een relatie hadden met Surhuisterveen, want ze kenden zowel Joost Roelofs en Margje Pieters, de ouders van Roelf Joosten Nijborg als ook Derk Everts en Hiske (Pieters), de ouders van Trijntje Derks, persoonlijk.

Moeder Eskje Pieters Kalsbeek, zoals vermeld in de overlijdensakte van Trijntje Derks heette dus in werkelijkheid Hiske Jennes die in 1720 in Hempens was gedoopt als dochter van Jenne Wobbes en Antje Hiddes. Het gezin van Jenne Wobbes verhuisde later naar Surhuisterveen.
Met geen mogelijkheid kon ik Jenne Wobbes en Antje Hiddes aan de familie Kalsbeek koppelen. Ook met Dirk Everts, de vader van Trijntje, lukt dat niet. Hij was in 1749 een zeer arm arbeider. Weer een vastloper dacht ik. Toch nog maar even doorzoeken.

Precies een week voor het huwelijk van Roelf Joosten en Trijntje Derks in 1779 trouwden een Evert Derks en Geeltje (ook Geelje) Jans, nu in Westerbroek.

Huwelijk Evert Derks en Geeltje Jans

Huwelijk Evert Derks en Geeltje Jans

Evert kwam ook uit Surhuisterveen en Geeltje kwam uit “Bombergum”. Bombergum is een veel voorkomende verschrijving van Boornbergum. De kinderen van Evert en Geeltje gebruikten later ook de achternaam Kalsbeek, van Kalfsbeek etc. Hun oudste zoon was Jan Everts van Kalsbeek alias Kalfsbeek, de man die twee keer overleed, waarover ik in een eerder artikel schreef, klik hier.

Geeltje Jans was vrij gauw op te sporen, ze is een dochter van Jan Hendriks en Elske Hotzes Kalsbeek. Elske werd in 1721 in Boornbergum gedoopt als dochter van Hotse Johannes Kalsbeek en Trijntje Jelles. Deze afstamming van Geeltje Jans verklaart de achternaam Kal(f)sbeek van haar kinderen bij Evert Derks, zij het in de vrouwelijke lijn. Evert Derks en Geeltje Jans lieten in Westerbroek en Scharmer zes kinderen dopen: Jan (1780), Derk (1782), Hindrik (1786), Inne (1791), Eltje (1795) en Hotze (1800). Dochter Eltje wordt vaak vermeld met de voornaam Elsje en in combinatie met de naam van zoon Hotze maakt dit de afstamming van Geeltje eenduidig. Verder komen de namen van de kinderen Jan en Hindrik ook van de zijde van Geeltje.

De afstamming van Evert Derks is moeilijker te bepalen, hij kwam uit Surhuisterveen en de kinderen die naar zijn kant werden vernoemd waren Derk en Inne. Wat het aannemelijk maakt dat Evert Derks ook een zoon was van Derk Everts en Hiske Jennes. Jenne, wat je ook als Ienne kunt lezen werd dan Inne in het Groningse.

Samengevat: Trijntje Derks, de vrouw van Roelf Joosten en Everts Derks, getrouwd met Geeltje Jans Kalsbeek waren naar alle waarschijnlijkheid zuster en broer. Het lijkt ook waarschijnlijk dat de achternaam Kalsbeek al voor 1811 bekend was in de omgeving van Evert Dirks en dat die achternaam daarmee ook “geplakt” is op zijn vermoedelijke zuster Trijntje Derks. Dan komt het klok en klepel verhaal en daarom werd moeder Hiske Jennes later ook nog eens voorzien van de achternaam Kalsbeek.

De term “waarschijnlijk” moet wel in het bovenstaande blijven staan, want een rechtstreeks verband tussen Evert Derks en Trijntje Derks als broer en zuster heb ik niet kunnen vinden.

Als ik dan toch bezig ben met de Kalsbeken in Scharmer, Harkstede en Westerbroek moet ook nog Hotze Arends Kalsbeek worden vermeldt die in 1781 in Westerbroek trouwde met Elisabeth Sipkes Postma. Hotze was bij het huwelijk afkomstig uit Bovenbergen (=Boornbergum) en Elisabeth kwam uit Haren. Hotze was een zoon van Arend Alberts en Geeltje Hotzes Kalsbeek en werd gedoopt in 1749 in Boornbergum. Geeltje Hotzes Kalsbeek was een zuster van de hierboven genoemd Elske Hotzes Kalsbeek, de schoonmoeder van Evert Derks.

Rest nog kort een overzicht van de nakomelingen met de naam Kal(f)sbeek van Evert Derks en van Trijntje Derks.
Eerst Evert Derks:
Mogelijke zoon Jan Everts van Kalsbeek, overleden in 1820, kreeg twee kinderen. De oudste, Roelof (1808-1829), overleed ongetrouwd als fuselier in het garnizoenshospitaal van Groningen. Zoon Everhardus (1814-1816) werd niet volwassen.
Mogelijke zoon Jan Everts Kalfsbeek, overleden in 1844, kreeg een dochter Johanna, die trouwde met Johannes Freerks Terpstra. Zij woonden in Pingjum en kregen kinderen.
Zoon Hindrik Everts van Kalfsbeek trouwde met Wietske van der Woude (ook Wolding) en zij kregen vijf kinderen. Van Hindrik stammen de meeste “vroege” (van) Kalsbeken in het Groningse af.
Dochter Eltje (Elsje) Everts van Kalsbeek trouwde Arnoldus Kremer. Zij kregen drie kinderen.

Vervolgens Trijntje Derks:
Zij kreeg vijf kinderen bij Roelf Joosten (Nijborg). Die kinderen noemden zich eerst Van der Laan en later Nijborg of Nieburg etc. Van hen is er nageslacht.

Conclusie: Alleen bij Hinderk Everts bleef de achternaam (van) Kalsbeek in deze familietak behouden. Een afstamming via de vrouwelijke lijn van de Calsbeeck familie uit Kampen. Ze woonden in hoofdzaak in de vroegere veengebieden van Groningerland.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Een reactie plaatsen

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.